• Giá bán: 350000.0
  • Giá bìa: 350000.0

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều văn bản quy định nhiệm vụ trọng tâm, công tác tuyên truyền; quy chế giám sát, phản biện; tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, cộng tác viên cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; ... Cụ thể như: Hướng dẫn số 125/HD-MTTW-BTT ngày 31-01-2019 Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông báo số 301/TB-MTTW-BTT ngày 13-11-2018 Định hướng một số trọng tâm công tác năm 2019; Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04-01-2018 Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02-02-2018 Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30-3-2018 Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp tỉnh, Ban tư vấn cấp huyện; Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 09-10-2018 Thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội;…

Nhằm giúp cơ quan, đơn vị hành chính, đoàn thể chính trị - xã hội và cá nhân quan tâm đến vai trò, vị trí, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng những quy định mới nêu trên,  Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: Cẩm nang công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Những nhiệm vụ trọng tâm, công tác tuyên truyền dành cho Chủ tịch Mặt trận xã, phường, thị trấn.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất:       Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phần thứ hai:         Tổ chức, hoạt động của Hội đồng và các Ban trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Phần thứ ba:          Quy chế giám sát, phản biện xã hội và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Phần thứ tư:           Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phần thứ năm:       Chế độ chi đón tiếp, chi hội nghị, thăm hỏi, chúc mừng trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phần thứ sáu:        Công tác thi đua khen thưởng trong các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phần thứ bảy:        Công tác Đảng, cán bộ và bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phần thứ tám:        Chế độ chính sách đối với người công với cách mạng

Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.