Thời gianSự kiện
6-1-1946Tổng tuyển cử trong cả nước
29-5-1946Hội Liên Việt thành lập
8-9-1945Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ
23-11-1946Tiền Việt Nam được lưu thông trong cả nước
28-2-1945Hiệp ước Hoa - Pháp
6-3-1946Ta kí với Pháp hiệp định sơ bộ
14-9-1946Ta kí bản tạm ước với Pháp

(Nguồn: Câu 3 trang 102 sgk Sử 9:)