- Đêm 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.

- Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước, nhưng quân Pháp chống cự rất yếu ớt, chỉ sau vài giờ nổ súng đã nhanh chóng đầu hàng.

- Chiếm được Đông Dương, Chính phủ Nhật hoàng tuyên bố trao trả độc lập giả hiệu rồi ra sức vơ vét, thống trị và bóc lột nhân dân ta.

(Nguồn: trang 89 sgk Lịch Sử 9:)