Tác phẩm “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân.

- Bài thơ “Đói” của Bàng Bá Lân:

(Nguồn: Câu 2 trang 86 sgk Sử 9:)