+ Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

     + Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền các dân tộc.

     + Hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo.

(Nguồn: trang 46 sgk Lịch Sử 9:)