- Triều đình Mãn Thanh suy yếu, cấu kết với đế quốc.

- Thiếu vũ khí chiến đấu.

- Chưa có sự lãnh đạo của một tổ chức chính trị vững mạnh, thực lực và thế lực của giai cấp Tư sản còn quá yếu.

- Các nước đế quốc đang phát triển mạnh

(Nguồn: Bài 4 trang 62 sgk Lịch sử 8:)