Lao động trẻ em thì chỉ cần trả lương thấp và chưa có ý thức chống lại chủ.

(Nguồn: trang 29 sgk Lịch Sử 8:)