Những điểm hạn chế là: Quyền dân chủ bị hạn chế: phụ nữ, nô lệ da đen, người In-đi-an không có quyền chính trị.

(Nguồn: trang 9 sgk Lịch Sử 8:)