- Phong trào diễn ra dưới nhiều hình thức.

- Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương) thành lập và lãnh đạo phong trào.

- Bước đầu có sự liên minh chống đế quốc của 3 nước.

(Nguồn: trang 102 sgk Lịch Sử 8:)