- Anh: sản lượng thép sụt giảm.

- Liên Xô: sản xuất thép tăng trưởng nhanh.

(Nguồn: trang 90 sgk Lịch Sử 8:)