Tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa : kiên cường, bất khuất, chiến đấu dũng cảm vì độc lập dân tộc....

(Nguồn: trang 60 sgk Lịch Sử 6:)