Thời gianNội dung sự kiện
4/5/1919Phong trào Ngũ Tứ
7/1921Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời
12/4/1927Tưởng Giới Thạch tiến hành tàn sát, khủng bố những người cộng sản
10/1934Hồng quân phá vây, tiến hành cuộc Vạn lý trường chinh.
1/1935Hội nghị Tuân Nghĩa - Mao Trạch Đông trở thành người lãnh đạo
7/1937Nhật tiến hành chiến tranh, Quốc - Cộng hợp tác lần hai cùng kháng chiến chống Nhật.

(Nguồn: Câu 1 trang 83 sgk Sử 11:)