Thời kìĐặc điểm nổi bật
Xã hội nguyên thủy

- Xã hội phương Đông

+ Có điều kiện tự nhiên thuận lợi nên hình thành xã hội có giai cấp và nhà nước sớm. Xã hội có giai cấp và nhà nước đầu tiên được hình thành ở lưu vực dòng sông lớn. Ai Cập, Lưỡng Hà, ...

+ Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.

+ Trong xã hội, tầng lớp nông dân công xã là đông đảo nhất và giữ vai trò chủ yếu trong sản xuất.

+ Vua nắm mọi quyền hành gọi là vua chuyên chế cổ đại.

- Xã hội phương Tây

+ Xã hội có giai cấp và nhà nước hình thành muộn.

+ Hai ngành sản xuất hính là thủ công và thương nghiệp,

+ Nô lệ là lực lượng sản xuất chính trong xã hội

+ Thể chế dân chủ cổ đại

Xã hội phong kiến

- Xã hội phương Đông

+ Ra đời sớm, từ khoảng mấy thế kỉ cuối trước Công nguyên

+ Hai giai cấp chính : địa chủ và nông dân lĩnh canh

+ Vua chuyên chế tăng thêm quyền lực

+ Chế độ phong kiến phương Đông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng trong khoảng thế kỉ XVII – XIX, trước khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đặt chân đến

- Ở Tây Âu

+ Ra đời muộn hơn phương Đông

+ Hai giai cấp chính: lãnh chúa và nông nô

+ Trong lòng xã hội phong kiến Tây Âu đã xuất hiện mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

+ Từ thế kỉ XV – XVII, chế độ phong kiến Tây Âu suy bong và chuẩn bị cho sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản.

(Nguồn: Câu 1 trang 68 sgk Sử 10:)