+ Mô-giô-pa-hít

+ Đại Việt

+ Champa

+ Lan xang

+ Pa-gan

+ Ăng-co

...

(Nguồn: trang 49 sgk Lịch Sử 10:)