- Những yếu tố văn hóa truyền thống Ấn Độ ảnh hưởng ra bên ngoài:

     + Phật giáo và Hin-đu giáo

     + Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc nhất đền chùa, lăng mộ, tượng Phật...

     + Chữ viết ( chữ Phạn)

     + Văn học

- Văn hóa truyền thống Ấn Độ được truyền bá rộng rãi đến nhiều nơi: các nước ở khu vực Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam), Trung Quốc,...

(Nguồn: Câu 2 trang 40 sgk Sử 10:)