- Hình thức tiến triển nhảy vọt từ vượn thành người.

- Xuất hiện cách đây khoảng 4 triệu năm đến 50 – 40 vạn năm.

- Người tối cổ tuy chưa loại bỏ hết dấu tích vượn trên cơ thể mình, song đã là người như đi đứng bằng hai chân, đôi tay được tự do để sử dụng công cụ, kiếm thức ăn; thể tích hộp sọ đã khá lớn (khoảng 900 cm3 , so với người hiện đại là 1500 cm3 , vượn hiện đại là 600cm3); đã hình thành trung tâm phát tiếng nói trong não.

- Người tối cổ đã biết chế tạo công cụ.

- Di tích của Người tối cổ được tìm thấy ở Giava (Inđonêxia), Bắc Kinh (Trung Quốc), Lạng Sơn (Việt Nam).

(Nguồn: trang 6 sgk Lịch Sử 10:)