• Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia
  • Tác giả: Phan Huy Lê
  • Năm xuất bản: 02-2017
  • Kích thước: 12,5 X 20,5 cm
  • Số trang: 1051
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 590000.0
  • Giá bìa: 750000.0

Vùng Đất Nam Bộ - Quá Trinh Hình Thành Và Phát Triển (Tập I, II)

Bộ sách Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển hy vọng cung cấp cho bạn đọc cơ sở lịch sử - pháp lý vững chắc phục vụ cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn, vẹn lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Bộ sách là tài liệu quý cho các nhà nghiên cứu, học viên sinh viên các học viện, nhà trường và các nhà lãnh đạo, quản lý, các địa phương, đơn vị một khối lượng tri thức lớn, khá đầy đủ, toàn diện và chân xác về vùng đất Nam Bộ.