• Nhà xuất bản: Nhà sách Lao Động
  • Năm xuất bản: 04-2016
  • Kích thước: 20 x 28 cm
  • Số trang: 393
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 262500.0
  • Giá bìa: 350000.0

Tìm Hiểu 70 Năm Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Nội dung sách gồm các phần:

Phần I: Tìm hiểu sự ra đời của Quốc hội Việt Nam

Phần II: Những bài viết về Quốc hội

A. Hồ Chí Minh với bầu cử Quốc hội

B. Mốc son lịch sử và những hồi ức

Phần III: Các kỳ họp của Quốc hội Việt Nam

Phần IV: Phụ lục

Mỗi phần được trình bày với những chủ đề khác nhau, Phần I, Khái quát, tìm hiểu lịch sử ra đời của Quốc hội Việt Nam. Phần II, giới thiệu các bài viết Quốc hội, nhiều nhất vẫn là Quốc hội khóa I -  Mốc son sáng của lịch sử. Các bài viết đề cập, nhấn mạnh vai trò to lớn của Quốc hội trong việc bảo vệ, xây dựng đất nước trên con đường dành độc lập tự do và dìn giữ hòa bình. Đặc biệt là Hồ Chí Minh - người đặt nền móng , vai trò chủ chốt trong công cuộc lãnh đạo, chủ trì Quốc hội khóa I. Phần III, giới thiệu về 13 kỳ họp của Quốc hội. Phần IV Phụ lục, giới thiệu bài viết người đại biểu Quốc hội, hình ảnh các kỳ họp Quốc hội, sắc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký...

Nội dung được tập hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau viết về của Quốc hội, tiêu biểu nhất vẫn là bước ngoặt ghi dấu ấn trong lịch sử, đó là thắng lợi của tổng tuyển cử đầu tiên - là cả một khối đại đoàn kết tinh thần yêu nước của dân tộc ta. Thắng lợi đó như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trong kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đầu tiên, “kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già, trẻ, lớn, bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối, hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho Tổ quốc".