Hầu hết các nước châu Á, châu Phi trở thành thuộc địa phụ thuộc của thực dân phương Tây.

(Nguồn: Bài 2 trang 27 sgk Lịch sử 8:)